Diputat Delegat de Coneixement i Qualitat

Informació

La delegació comprèn:

  • Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
  • La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència, i en especial, els àmbits següents: serveis informàtics, administració electrònica, desplegament de banda ampla, plataformes web, col·laboració amb la URV, sistema de gestió d'excel·lència, Pla Anual i accions de millora.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l'àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat