Diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Informació

La delegació comprèn:

 • Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 • La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència, i especialment els assumptes següents:
  • La logística i la mobilitat de tots els serveis de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
  • La gestió de la Tàrraco Arena Plaça – TAP
  • La gestió de projectes singulars.
 • La competència per a resoldre els assumptes següents:
  • Aprovar les contractacions de qualsevol tipus, excepte els contractes patrimonials, de les diferents unitats organitzatives de la Diputació de Tarragona, quan el seu import no superi els límits dels contractes menors establerts per la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic.
  • Aprovar els projectes de seguretat i higiene.
  • Requerir al licitador per a la presentació de la documentació establerta a la legislació de contractes del sector públic per a poder ser adjudicatari d'un contracte, en els expedients en què l'òrgan de contractació és la Junta de Govern per delegació de la Presidència.
 • La presidència de totes les meses de contractació.
 • La signatura, per autorització, de les actes d'expropiacions.
 • La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment corresponents a l'àrea de gestió assignada.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb els àmbits de gestió assignats.

Diputat delegat