Diputada delegada dels Préstecs a Ens Locals

Informació

La delegació comprèn:

  • La resolució dels assumptes següents:
    • Concedir als ens locals ajuts en l'àmbit de gestió assignat.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l'àmbit de gestió assignat.

De tots els acords i actes de gestió que realitzi n'ha de donar compte al diputat delegat del Servei d'Assistència Municipal.

Diputada delegada