Diputat delegat d’Ensenyaments especials

Informació

La delegació comprèn:

 • Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 • La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 • La competència per a resoldre els assumptes següents:
  • En relació amb els centres educatius d'ensenyaments especials:
   • Resoldre els expedients de matriculació dels centres d'ensenyament especial.
   • Aprovar el programa educatiu d'ordenació acadèmica i els plans anuals i memòries.
   • Aprovar els convenis individuals de pràctiques que comportin reconeixement de crèdits acadèmics d'alumnes.
   • Aprovar l'oferta educativa, el calendari, els barems i els criteris per a la preinscripció i matriculació d'alumnes.
   • Autoritzar la realització d'activitats que no comportin l'aprovació de preus públics.
 • La signatura, per autorització, dels convenis individuals de pràctiques d’alumnes en els centres educatius de la Diputació.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l’àmbit de gestió assignat.

De tots els acords i actes de gestió que realitzi n'ha de donar compte al diputat delegat dels Serveis d'Assistència al Ciutadà.

Diputat delegat