Diputat delegat del Servei d’Assistència al Ciutadà - SAC

Informació

La delegació comprèn:

 • Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 • La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 • La coordinació superior de l’àrea de gestió assignada.
 • La competència per a resoldre els assumptes següents:
  • Concedir llicències d’ús privatiu d’espais per a exposicions temporals.
  • Resoldre els expedients de concessió de préstecs d’exposicions itinerants, d’obres d’art del Museu, reproducció de fons, etc...
  • Resoldre els expedients de publicacions.
  • Aprovar el calendari anual d'exposicions del pati del Palau i del Palau Bofarull.
  • Aprovar el calendari anual d’exposicions temporals del Museu, el programa d’activitat del Museu en aplicació del Pla Estratègic Corporatiu, etc.
  • Autoritzar la cessió temporal d’espais de tots els centres educatius de la Diputació a favor d’entitats i particulars.
  • Autoritzar la realització d'activitats i cursos organitzats pel Museu d'Art Modern, sempre que no comportin l'aprovació de preus públics.
 • En relació amb els centres educatius de música:
  • Aprovar el programa educatiu d’ordenació acadèmica i els plans anuals i memòries.
  • Aprovar els convenis individuals de pràctiques que comportin reconeixement de crèdits acadèmics d’alumnes.
  • Aprovar l’oferta educativa, el calendari, els barems i els criteris per a la preinscripció i matriculació d’alumnes.
  • Designar els membres de les comissions avaluadores, assessores o de treball internes dels centres, sempre que així es requereixi.
  • Autoritzar la realització d’activitats i cursos, sempre que no comportin l’aprovació de preus públics.
  • Adoptar les resolucions que escaiguin en execució de les bases reguladores corresponents, en els procediments de concessió de premis convocats pels centres.
  • Autoritzar la cessió temporal d'instruments musicals a favor d'entitats i particulars
 • En relació amb els centres educatius d'art i disseny:
  • Aprovar el programa educatiu d’ordenació acadèmica i els plans anuals i memòries.
  • Aprovar els convenis individuals de pràctiques que comportin reconeixement de crèdits acadèmics d’alumnes.
  • Designar els membres de les comissions avaluadores, assessores o de treball internes dels centres, sempre que així es requereixi.
  • Autoritzar la realització d’activitats i cursos, sempre que no comportin l’aprovació de preus públics.
  • Adoptar les resolucions que escaiguin en execució de les bases reguladores corresponents, en els procediments de concessió de premis convocats pels centres.
  • Autoritzar les intervencions de restauració de l'Escola d'Art i Disseny a Tortosa.
  • Autoritzar col·laboracions puntuals dels centres educatius d'art amb diferents entitats i institucions.
 • La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment  i lloguer d'espais corresponents a l’àrea de gestió assignada.
 • La signatura, per autorització, dels contractes d’actuació de grups musicals.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l’àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat