Diputat delegat del Servei d’Assistència al Territori - SAT

Informació

La delegació comprèn:

  • Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
  • La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència, inclosa la formulació de la proposta al Ple o la Junta de Govern per a l'aprovació de projectes d'obres i serveis.
  • La competència per a resoldre els assumptes següents:
    • Resoldre els expedients sancionadors en matèria de carreteres.
  • La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment corresponents a l'àrea de gestió assignada.
  • La concessió d’assistència als ens locals consistent en la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l'àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat