Comissió Informativa dels Serveis d'Assistència al Territori

Informació

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació ple Ple o Junta de govern de tots els assumptes de l’àmbit de competència del Servei d’Assistència al Territori

*Presa i raó de tots els decrets dictats en funció de la delegació del President que afectin al seu àmbit de gestió

President

Vocals titulars

Vocals suplents