Comissió Informativa del Servei d'Assistència Municipal

Informació

Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern de tots els assumptes de l’àmbit de competència del Servei d’Assistència Municipal-SAM.  

President

Vocal titulars

Vocals suplents