Comissió Informativa de Recursos Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals

Informació

Àmbit de gestió:

L'àmbit de gestió de la Comissió informativa de Recursos Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals serà:

  • Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern de tots els assumptes de l'àmbit de competències de  Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació.
  • Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern de tots els assumptes de l'àmbit de competència de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement.
  • Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern, per delegació del ple, de tots els assumptes d'àmbit general i transversal no atribuïts de manera específica a l'àmbit de gestió de cap altra comissió informativa.

* Presa i raó de tots els decrets dictats en funció de la delegació del President que afectin al seu àmbit de gestió"

President

Vocals titulars

Vocals suplents