Pla Estratègic

L’Estratègia Corporativa concreta tant el conjunt d’objectius fixats durant el mandat, com les accions que s’han de dur a terme per assolir-los.

 

Amb la finalitat d’implementar el Programa de Govern de la Diputació de Tarragona, es desenvolupa un instrument de gestió que ha de permetre concretar el missatge fixat per la direcció política, en Àrees i Línies Estratègiques.

Alhora, aquest instrument ha de permetre fer-ne el seguiment adequat per poder assegurar que la implantació de l’estratègia sigui la desitjada.

Estratègia

L’Estratègia Corporativa concreta tant el conjunt d’objectius fixats durant el mandat, com les accions que s’han de dur a terme per assolir-los.

Dins la jerarquia dels principis, es definiran uns objectius generals, que es desplegaran en elements inferiors, fins que permetin concretar les accions a desenvolupar, en el seu format més elemental. Aquestes actuacions són el nivell de detall mínim de l’estratègia que, a més, han de ser quantificables i avaluables.

Actualment, es troba en procés d'elaboració el Pla de Mandat 2019-2023.

Implantació de l'estratègia

Amb la finalitat d’assolir l’estratègia definida en l’apartat anterior, les diferents Línies Estratègiques s’explicitaran dins les diferents unitats organitzatives de l’estructura de la corporació.

Se’n farà el desplegament mitjançant objectius anuals que, per les seves característiques, permetin el nivell de quantificació necessari per poder fer-ne el seguiment.

D’aquesta manera, assegurarem que l’activitat gestora estarà alineada amb l’Estratègia Corporativa i, per tant, en garantirem l’execució.

Galeria d'imatges