Òrgans de Govern

El president és qui dirigeix el govern i l'administració de la Diputació, és elegit pels diputats reunits en el Ple. És assistit pels vicepresidents i pels diputats delegats.

Els vicepresidents primer i segon, substitueixen el president en cas de vacant, absència o malaltia.  Els vicepresidents de representació territorial representen el president de la Diputació a cadascuna de les àrees territorials que s'indiquen i únicament se'ls atribueixen funcions de representació.

El Ple de la Diputació és el màxim òrgan col·legiat de govern amb caràcter obligatori. Les funcions del Ple són d'aprovació de les actuacions i de les polítiques pròpies de la institució, i estan regulades i definides en l'art. 33 de la Llei 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. El Ple de la Diputació de Tarragona està format per 27 diputats, escollits per eleccions indirectes d'entre els alcaldes i regidors dels ajuntaments de la província, un cop constituïts els ajuntaments després de les eleccions municipals.

La Junta de Govern és l'òrgan que assisteix al president en les seves funcions i s'encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Diputació. Formen part de la Junta de Govern: el president, els vicepresidents i un nombre de diputats no superior a una tercera part del Ple.