BASE - Gestió d'Ingressos

Informació

El seu objecte és gestionar, de forma descentralitzada, les diverses facultats que li corresponen o puguin correspondre en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tot tipus d'ingressos susceptibles de ser executats per via de constrenyiment.

Web de BASE-Gestió d'Ingressos

Consell Rector: President

Il·ltre. Sr.Joan Piñol Mora

Consell Rector: Vicepresident

Consell Rector: Vocals