Liquidació del pressupost 2015

Informació

Data actualització: 11/05/2016

De conformitat amb l’article 191 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el contingut referent als pressupostos de les entitats locals, es presenta la liquidació del pressupost de la Diputació de Tarragona corresponent a l’exercici 2015.

D’acord amb l’article 93 del RD 500/90, la liquidació ha de posar de manifest:

 • Respecte al pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions, els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, els obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
 • Respecte al pressupost d’ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i la recaptació neta.

Com a conseqüència de la liquidació del pressupost s’hauran de determinar:

 • Els drets pendents de cobrament al final de l’exercici
 • Les obligacions pendents de pagament al final de l’exercici
 • El resultat pressupostari de l’exercici
 • Els romanents de crèdit
 • El romanent de tresoreria

Dossier de la liquidació 2015

Inclou la liquidació del pressupost consolidat, la incorporació dels romanents al pressupost següent, així com la liquidació de Diputació de Tarragona, BASE i Patronat de Turisme.

 • Dossier de la liquidació del pressupost 2015 [PDF]

Informe d'Intervenció de la liquidació 2015

L’article 191.3 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix que l’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de l’ens local, previ informe de la Intervenció. En virtut d’aquest article s’emet el present informe.

 • Informe d'Intervenció de la liquidació 2015 Diputació de Tarragona [PDF]
 • Informe d'Intervenció de la liquidació 2015 BASE-Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Informe d'Intervenció de la liquidació 2015 Patronat de Turisme [PDF]

Avaluació de l'estabilitat pressupostària 2015

La Llei Orgànica 2/2012, de 2 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) estableix que l’elaboració, l’aprovació i l’execució del Pressupost es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea (article 3). Així mateix estableix que les actuacions de les Administracions Públiques estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenent-se aquesta com la capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial (article 4). L'avaluació de l'estabilitat pressupostària inclou la informació relativa a la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme

 • Avaluació de l'estabilitat pressupostària 2015 [PDF]

Balanç 2015

 • Balanç consolidat 2015 [PDF]

Compte de resultats 2015

 • Compte resultats 2015 [PDF]

Liquidació d'ingressos 2015

D’acord amb l’article 93 del RD 500/90, la liquidació ha de posar de manifest, respecte al pressupost d’ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i la recaptació neta.

 • Liquidació d'ingressos 2015 (Liquidació consolidada) [PDF]
 • Liquidació d'ingressos 2015 (Liquidació consolidada) [XLS]
 • Liquidació d'ingressos 2015 Diputació de Tarragona [PDF]
 • Liquidació d'ingressos 2015 BASE-Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Liquidació d'ingressos 2015 Patronat de Turisme [PDF]

Liquidació de despeses 2015

D’acord amb l’article 93 del RD 500/90, la liquidació ha de posar de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions, els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, els obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.

 • Liquidació de despeses 2015 (Liquidació consolidada) [PDF]
 • Liquidació de despeses 2015 (Liquidació consolidada) [XLS]
 • Liquidació de despeses 2015 Diputació de Tarragona [PDF]
 • Liquidació de despeses 2015 BASE-Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Liquidació de despeses 2015 Patronat de Turisme [PDF]

Romanent Líquid de Tresoreria 2015

El càlcul del romanent de tresoreria de l’exercici es calcula d’acord amb el que estableixen els articles 101 del RD 500/90 i 191.2 del RD 2/2004.

 • Romanent Líquid de Tresoreria 2015 (Liquidació consolidada) [PDF]
 • Romanent Líquid de Tresoreria 2015 (Liquidació consolidada) [XLS]
 • Romanent Líquid de Tresoreria 2015 Diputació de Tarragona [PDF]
 • Romanent Líquid de Tresoreria 2015 BASE-Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Romanent Líquid de Tresoreria 2015 Patronat de Turisme [PDF]

Resultat pressupostari 2015

El resultat pressupostari de l’exercici està calculat d’acord amb el que estableixen els articles 96 i 97 del RD 500/90.

 • Resultat pressupostari 2015 (Liquidació consolidada) [PDF]
 • Resultat pressupostari 2015 (Liquidació consolidada) [XLS]
 • Resultat pressupostari 2015 Diputació de Tarragona [PDF]
 • Resultat pressupostari 2015 BASE-Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Resultat pressupostari 2015 Patronat de Turisme [PDF]

Destí del superàvit 2015

Seguiment de les Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de Tarragona D'acord amb el que estableix el punt 6 de la disposició addicional setzena del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'hisendes locals, es publica l'informe emès per la intervenció de fons respecte del grau de compliment dels requisits establerts en aquesta mateixa disposició addicional sobre les inversions que s'hagin qualificat com a financerament sostenibles en compliment del que estableix la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 • Informe d'intervenció 2015 [DOC]

Endeutament 2015

L’endeutament consolidat de la Diputació de Tarragona detallant les operacions de crèdit a llarg termini.

 • Endeutament 2015: terminis i característiques bàsiques (Diputació de Tarragona) [XLS]