Elaboració i aprovació del pressupost

Informació

Data actualització: 04/12/2018

La Diputació de Tarragona ha d’elaborar i aprovar les Bases d’execució del pressupost i el Pressupost General de la Diputació segons el marc legislatiu vigent.

Pressupost: resum gràfic

Els documents inclouen gràfics sobre el pressupost vigent tant de la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme

 • Resum gràfic del pressupost [PDF]

Pressupost de la Diputació de Tarragona

 • Bases d'execució del pressupost [PDF]
 • Memòria de Presidència [PDF]
 • Estat de despeses Corporació [PDF]
 • Estat ingressos Corporació [PDF]

Pressupost dels organismes autònoms

 • Memòria de Presidència [PDF]
 • Bases d'execució del pressupost [PDF]
 • Bases d'execució del pressupost de BASE [PDF]
 • Estat de despeses BASE [PDF]
 • Estat d'ingressos BASE [PDF]
 • Estat de despeses Patronat de Turisme [PDF]
 • Estat d'ingressos Patronat de Turisme [PDF]

Annexos

 • Estat de consolidació [PDF]
 • Estat de previsió de moviments i situació del deute [PDF]

Informes

 • Informe Intervenció [PDF]
 • Informe d'estabilitat pressupostària [PDF]

Al·legacions al pressupost

El Pressupost General, integrat pels pressupostos de la Corporació i dels Organismes Autònoms, resta exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple; en el cas de no presentar-se’n cap en el termini assenyalat, s’entendrà definitivament aprovat.

 • Informe del registre general [PDF]