Accés extern als fons documentals

Informació

 • Descripció del servei: Consulta dels documents custodiats a l’Arxiu General i dels seus instruments de descripció.
 • Règim d'accés i restriccions: L’accés general és públic, es restringirà l’accés a les dades personals especialment protegides i a les que indiquin les pròpies lleis.
  El Fons de Beneficència és d’accés restringit.
 • Documents digitalitzats: Es poden consultar els següents documents en suport electrònic a les dependències de l'Arxiu General:
  Butlletí Oficial de la Província 1857-1996
  Actes del Ple de la Diputació 1836-2007
  Actes de la Comissió de Govern 1949-2003
  Fons d'imatges 1950-2004
  Fons musical mossèn Salvador Ritort i Faus (s. XX)
  Plànols del Cadastre (1916-1955)
  Censos electorals dels municipis (1894-1955)
  Llibres de Quintes (1873-1924)
  En cas de reproduir algun dels documents s’ha de citar la procedència.
 • Principal normativa aplicable:
  Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  Llei 20/2015, de modificació de la Llei 10/2001, d’arxius i documents
  Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (derogada)
  Llei 6/2006, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya
  Llei 10/2001, d’arxius i gestió de documents
  Reglament de l’Arxiu de la Diputació de Tarragona i Patrimoni documental que l’integra (2001)
  Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal
  Constitució espanyola de 1978

 

A qui es dirigeix: 
Als usuaris externs: ciutadans en general i administracions.